Pachet Antreprenor 50.000

 • Cuantumul maxim al sprijinului este de:

  • 70.000 Euro/proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;

  • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activităţi.

  Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

  • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finantare;
  • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanţare.Cheltuieli eligibile:

   Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, inclusiv achiziţionarea de teren, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ naţional. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

  Atenţie! Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităti de prestare de servicii agricole.

  Condiţii de eligibilitate:

  • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care să conţină cel puţin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală;

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de activităţi sprijinite prin sub- măsură;
   • Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul rural;
   • Activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural şi cel puţin 80% din noii angajaţi trebuie să aibă domiciliul stabil în spaţiul rural

  • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe de plată, desfăşurarea de activităţi comerciale prin producţie comercializată sau activităţi prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranşe de plată.

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Se acordă sprijin pentru unităţi nou înfiinţate pentru activităţi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu:

  • Investiţii pentru producerea şi comercializarea propriilor produselor non- agricole– cum ar fi:
   • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton;
   • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
   • Activităţi de exploatare forestieră şi prelucrare a produselor lemnoase;
   • Industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente
   • Fabricarea produselor electrice şi electronice
  • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti, cum ar fi: activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lemnului, pielii)
  • Investiţii pentru prestarea de servicii şi agro-turism cum ar fi: Servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • Servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
  • Servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
  • Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
  • Servicii tehnice, administrative,etc.