Posted on Leave a comment

Finanțare pentru toate județele, cofinanțare intre 30-60%, buget intre 10-40 milioane euro

Introducere

Ghidul Solicitantului este un document elaborat pe baza Hotărârii Guvernului nr. 300/2024, care instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții. Acesta oferă îndrumări pentru solicitanții de ajutor de stat, descriind pașii necesari pentru completarea și depunerea cererilor de finanțare.

Scopul și Beneficiarii

Scopul schemei de ajutor de stat este de a promova dezvoltarea regională prin susținerea investițiilor în diverse sectoare economice. Beneficiarii sunt întreprinderile care intenționează să realizeze investiții în active imobilizate corporale și necorporale în cadrul anumitor regiuni.

Documentele Necesare pentru Depunerea Cererii

Solicitanții trebuie să depună o serie de documente justificative, care includ:

 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.
 • Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat.
 • Planul de afaceri și planul de investiții, detaliate conform cerințelor specificate în ghid.
 • Împuternicirea reprezentantului legal și copia actului de identitate al acestuia.

Procesul de Depunere și Analiză

Cererile de acord pentru finanțare se înregistrează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Ministerul Finanțelor comunică perioadele de înregistrare cu cel puțin 60 de zile lucrătoare înainte de deschiderea sesiunilor. Cererile se transmit online, însoțite de documentele justificative.

Condiții și Eligibilitate

Investițiile trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi eligibile pentru ajutor de stat, inclusiv:

 • Respectarea modelului de plan de investiții din Anexa nr. 4 a ghidului.
 • Corelarea valorilor cheltuielilor eligibile și perioada realizării investiției cu informațiile din cererea de finanțare.
 • Depunerea documentelor justificative în copie și a planului de afaceri în format editabil.

Exemple de Calcul al Ajutorului de Stat

Ghidul oferă exemple detaliate pentru calcularea valorii ajutorului de stat, pe baza intensității maxime și valorii costurilor eligibile ale investiției. De exemplu, pentru o investiție în județul Argeș cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină prin multiplicarea valorii totale a costurilor eligibile cu intensitatea maximă.

Analiza Detaliată a Ghidului Solicitantului pentru Finanțări în Regiunea Sud-Est

Obiectivul schemei de ajutor de stat

Scopul Hotărârii de Guvern nr. 300/2024 este instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie. Aceasta are ca obiectiv principal dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care să asigure echilibrarea balanței comerciale a României în sectoarele economice specificate în anexa nr. 1 a Ghidului .

Criterii și condiții generale

 1. Valoarea investiției:
  • Cheltuielile eligibile ale unui proiect trebuie să fie între 50 milioane lei și 500 milioane lei. Aceste valori sunt echivalente cu aproximativ 10 milioane euro și, respectiv, 100 milioane euro, calculând la un curs de 5 lei/euro .
  • Proiectele de investiții trebuie să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării regionale, contribuind la echilibrarea balanței comerciale și la crearea de noi locuri de muncă .
 2. Cheltuieli eligibile:
  • Sunt eligibile cheltuielile necesare pentru realizarea investiției, inclusiv costurile pentru achiziționarea de terenuri, construcții, echipamente, și alte active corporale și necorporale .
  • Cheltuielile cu forța de muncă pot fi considerate eligibile doar dacă acestea sunt legate direct de activitățile proiectului de investiții și sunt efectuate după data de începere a proiectului .
 3. Intensitatea ajutorului de stat:
  • Intensitatea maximă a ajutorului de stat este stabilită în funcție de regiunea în care se realizează investiția și de tipul întreprinderii solicitante (IMM sau mare întreprindere) .
  • De exemplu, în județul Argeș, ajutorul de stat poate ajunge la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru proiecte de până la 50 milioane lei .

Procedura de aplicare

 1. Depunerea cererii:
  • Cererea de acord pentru finanțare trebuie completată și semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante .
  • Este necesară furnizarea de informații detaliate despre întreprindere, proiectul de investiții și documentele justificative care atestă eligibilitatea și conformitatea cu cerințele schemei de ajutor de stat .
 2. Evaluarea proiectelor:
  • Proiectele de investiții vor fi evaluate pe baza unei grile de punctaj care ia în considerare relevanța economică, impactul asupra dezvoltării regionale și sustenabilitatea proiectului .
  • Punctajele sunt acordate pe baza unor criterii clare, cum ar fi numărul de locuri de muncă create, contribuția la balanța comercială și inovativitatea proiectului .

Beneficiile pentru întreprinderi

 1. Sprijin financiar:
  • Întreprinderile beneficiare pot primi finanțări semnificative care acoperă o parte considerabilă a costurilor eligibile ale proiectului, facilitând astfel implementarea investițiilor mari și complexe .
 2. Dezvoltare regională:
  • Schema de ajutor de stat contribuie la dezvoltarea economică a regiunii Sud-Est, stimulând investițiile și crearea de locuri de muncă în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea .

Concluzie

Ghidul Solicitantului pentru finanțări în regiunea Sud-Est, conform H.G. nr. 300/2024, reprezintă un instrument valoros pentru întreprinderile care doresc să contribuie la dezvoltarea economică regională. Cu ajutorul acestui ghid, întreprinderile pot accesa finanțări substanțiale pentru proiecte de investiții care nu doar că stimulează creșterea economică, dar și echilibrează balanța comercială a României. Respectarea criteriilor și procedurilor specificate în ghid este esențială pentru a beneficia de acest sprijin financiar și pentru a asigura succesul proiectelor de investiții.


Discover more from LEW.RO Software Solutions

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.