Posted on Leave a comment

220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, pentru investiții în cele 6 județe ale Regiunii Sud-Est, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de câte 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, pentru investiții în cele 6 județe ale Regiunii Sud-Est, printr-un apel de proiecte finanțat din fonduri europene, publicat recent în consultare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a scos recent în dezbatere publică în cadrul Programului Regional (Regio) Sud-Est 2021-2027.

Pe scurt, vorbim despre ajutoare pentru firmele eligibile cu sediul social sau punct de lucru în unul dintre cele 6 județe ale regiunii Sud-Est:

 • Brăila
 • Buzău
 • Constanța
 • Galați
 • Tulcea
 • Vrancea

Localitățile care fac parte din zona de investiții teritoriale integrate (ITI) Delta Dunării sunt excluse de la această finanțare, urmând să li se aloce buget separat, într-un apel distinct.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, și pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 86.725.188 EUR (din care 73.716.410 EUR de la UE și 13.008.778 EUR de la bugetul de stat), sub formă de ajutoare de minimis și ajutoare regionale de stat.

Din acești bani, IMM-urile eligibile vor putea obține finanțări nerambursabile deminimum  220.000 EUR (min. 20.000 euro prin ajutor de minimis si min 200.000 euro din ajutorul de stat regional) și maximum 1.500.000 EUR (max. 200.000 euro prin ajutor de minimis si max. 1.300.000 euro din ajutorul de stat regional) pe proiect.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Partea de ajutor de minimis are o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestui tip de sprijin. Restul de 10%, cofinanțare, trebuie asigurat de către antreprenor, din resurse proprii.

La partea de ajutor de stat regional, intensitatea sprijinului variază între 70% și 85%, în funcție de dimensiunea firmei și județul de implementare a investiției. Antreprenorul trebuie să asigure restul de minimum 15-30% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului regional de stat. De asemenea, beneficiarul acoperă în întregime cheltuielile neeligibile din proiect.

Ghidul solicitantului ar trebui definitivat și publicat oficial în luna iunie 2024, iar apelul de proiecte ar urma să se deschidă în sistemul electronic în luna august, conform calendarului orientativ al programului Regio 2021-2027.

Ajutoare IMM Sud-Est 2024: condiții de eligibilitate a solicitantului

Conform proiectului actual de ghid al solicitantului, firmele beneficiare ar trebui să respecte o serie de condiții de eligibilitate la finanțările de maximum 1,5 milioane EUR, printre care:

1. Forma de constituire a solicitantului:

 • societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (ex. SRL),

sau

 • societăți cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,

sau

 • întreprinderi sociale constituite în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială,

sau

 • asociaţii şi fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

2. Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria IMM-urilor conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 2014/651:

 •     Întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 •     Întreprindere mică este o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR, echivalent în lei.
 •     Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare (pe parcursul întregii perioade de verificare și contractare).

3. Numărul minim de angajați. Firma a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare;

4. Locul investiției:

 • Firma beneficiară are sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în mediul urban pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii non-agricole și în mediul rural pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării la momentul depunerii cererii de finantare.
 • În cazul în care  investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui punct de lucru în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est  acesta trebuie înregistrat fiscal cel puțin la momentul primei plăți, dar nu mai târziu de ultima plată a ajutorului de stat regional și ajutorului de minimis.
 • În cadrul acestui apel, „microîntreprinderea din mediul urban” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării), indiferent de localizarea sediului social al acesteia (urban/rural/altă regiune).

5. Firma NU a beneficiat pe o perioadă de 3 ani de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare. Aceste plafoane se aplică la nivelul întreprinderilor unice, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.

6. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune aplicația de finanţare în cursul anului 2024, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2023 (prima zi lucrătoare din anul 2023);

7. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

LISTA codurilor CAEN eligibile la granturile IMM Sud-Est 2024

Anexa 5 la proiectul de ghid al solicitantului cuprinde peste 150 de coduri CAEN eligibile la finanțarea de 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, în regiunea Sud-Est. Dintre acestea enumerăm doar câteva domenii de business:

 • 5510    Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520    Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590    Alte servicii de cazare
 • 5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829    Activități de editare a altor produse software
 • 6201    Activități de realizare a software-ului la comandă
 • 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1071    Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 1392    Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
 • 1413    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 8623    Activități de asistență stomatologică

Referitor la codul CAEN eligibil vizat de investiție:

 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe  respectivul cod CAEN, sau
 • În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
 • codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, sau
 • codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

NOTĂ! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul apelului Sud-Est

Investițiile eligibile la ajutorul de stat regional sunt:

 •     construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 •     dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 •     dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 •     dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
 •     dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 •     activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 •     activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

Activitățile eligibile la ajutorul de minimis sunt:

 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de marketing și internaționalizare;
 • activitatea de audit financiar extern;
 • activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.